MAGNA Deti v núdzi

Kambodža

Kambodža report 2009

Kambodža je jednou z rozvojových krajín, ktorej celkový vývoj je veľmi pomalý, v mnohých sektoroch takmer žiadny. Krajina s nízkym príjmom sa len momentálne vystrabuje z dekády občianskych konfliktov a dlhotrvajúcej ekonomickej stagnácie. V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja je aktuálne zaradená na 139. mieste z celkového počtu 187 krajín. Aj napriek zlepšeniu sociálno-ekonomického vývoja, Kambodža je naďalej jednou z najchudobnejších krajín v Ázii. Až 35% populácie žije pod hranicou chudoby a 15-20% obyvateľstva žije v extrémnej chudobe.

REPORT AKTIVÍT KAMBODŽA 2009

Medzinárodní pracovníci: 9; Lokálni pracovníci : 114

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS a podvýživa; starostlivosť o matku a dieťa.

V Kambodži žije momentálne 67.200 ľudí infikovaných vírusom HIV. Vo viac ako 3.800 pediatrických prípadov bola zistená a potvrdená prítomnosť vírusu HIV. Magna Deti v núdzi sa tu zameriava na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne detí a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003. Zaisťujeme dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV), zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy (domácu starostlivosť) v domácnostiach našich klientov žijúcich s vírusom HIV.

Podvýživa, rozšírená hlavne vo vidieckych oblastiach, zasahuje prevažne deti mladšie ako 5 rokov a je taktiež extrémne rozšírená medzi tehotnými a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi najvyššie v juhovýchodnej Ázii. Detská podvýživa je jednou z najväčších v ázijsko-pacifickom regióne. V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že ňou spôsobujúca úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov dosahuje až 83 prípadov na každých 1.000 detí v tomto veku.

Štatistiky taktiež poukazujú na to, že až 40% detí mladších ako 5 rokov je podvýživených, približne 29% týchto detí je vážne podvýživených a 9% trpí akútnou podvýživou. V období od roku 2000 do roku 2005 sa výskyt prípadov akútnej podvýžvy znížil, avšak nebol od tohoto obdobia zaznamenaný postupujúci vývoj k lepšiemu, dokonca v niektorých provinciách sa momentálna situácia zhoršuje a dosahuje krizovú úroveň. Zvyšovanie cien potravín a následný ekonomický úpadok predpokladá zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu podvýživy.

HIV/AIDS

V roku 2009 MAGNA v kooperácii s Ministry of Health of Cambodia prevádzkovala kliniky pre HIV pozitívne deti v Phnom Penh a Takhmau s počtom 315 pacientov a  celkovým počtom 4.972 lekárskych prehliadok. Do konca roka 2009 sme zaregistrovali a liečili 342 detí v programe pre novorodencov HIV pozitívnych matiek. V rámci kompletnej zdravotnej starostlivosti o HIV pozitívneho pacienta MAGNA previedla 962 krvných testovaní (vrátane kompletného krvného obrazu, rezistenčných testov, CD4 testov a testov vírusovej nálože). Súčasťou týchto prevádzok kliniky je okrem liečby aj sprostredkovanie nákladov na dopravu na kliniku pre pacientov, psychosociálne poradenstvo, laboratórne testovanie, strava, nutričné a terapeutické poradenstvo.

Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústredila na minimalizáciu rizika prenosu výrusu HIV z matky na dieťa. Program sprostredkúva a zabezpečuje ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na novorodenca. Program PMTCT bol v roku 2009 realizovaný v 6 nemocniciach a zdravotných zariadeniach (National Maternal and Health Child Center, Chey Chumneas Hospital, Khmer-Soviet Hospital and 3 Municipal Health centers) s počtom 180 novoregistrovaných HIV pozitívnych žien  a 275 celkovo sledovaných v roku 2009.

MAGNA spolu asistovala pri 55.255  prenatálnych prehliadkach, a 12,424 pôrodoch. Pre 13.200 tehotných žien Magna poskytla poradenstvo ohľadne výhod dobrovoľného testovania na vírus HIV a PMTCT intervencie a 11.500 žien otestovala.  V roku 2009 bolo narodených 141 detí v MAGNA PMTCT programe. Celkovo sme sa starali o 236 HIV exposed detí (dieťa narodené HIV pozitívnej matke). Program patrí medzi najväčšie v krajine a od začiatku svojho vzniku (rok 2006) ním do konca roka 2009 prešlo 500 HIV pozitívnych žien a narodilo sa v ňom 383 detí, z ktorých 367 je negatívnych. MAGNA v kooperácii s Insitute Pasteur Cambodge diagnostikuje novonarodené deti už v prvých troch dňoch ich života, čo nesmierne napomáha pri následnej liečbe novorodenca.

PODVÝŽIVA

MAGNA plne prevádzkovala lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou V Chey Chumneas nemocnici v provincii Kandal zamerané na liečbu ťažko podvýživenžch pacientov, V roku 2009 sme tu hospitalizovali 232 pacientov v ťažkom stave podvýživy.

V rámci hospitalizácie pacientov v ťažkom stave podvýživy akútne a terapeutickej liečby bolo na oddelení prevádzkovanom MAGNA v roku 2009 predpísaných 899 litrov špeciálnej terapeutickej stravy. Terapeutická liečba pre podvýživené deti v domácej starostlivosti bola sprostredkovaná pre 126 nových pacientov s akútnou podvýživou. Distribuovaných bolo 11.230 balíčkov RUTF. Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré zabezpečuje terapeutickú stravu (vrátene RUTF), podporu jedlom, lekársku a sociálnu starostlivosť pre deti v stave podvýživy, vykonalo 2.133 lekárskych ošetrení a poskytlo stravu a starostlivosť pre 591 detí. V roku 2009 bolo v Nutričnom programe novoregistrovaných 232 podvýživených pacientov. MAGNA previedla 1.778 nutričných konzultácií a 391 matiek/opatrovateľov spolupracovalo na skupinovom vzdelávaní o správnej starostlivosti o podvýživené dieťa. Pre starostlivosť o pacientov so začínajúcou a miernou podvýživou a prevencie akútnej podvýživy MAGNA prevádzkovala v roku 2009 doplnkovú stravu pre 165 nových pacientov a distribuovala 2.193 kilogramov tejto fortifikovanej doplnovej stravy.

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

MAGNA plne prevádzkovala lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. Počas roku 2009 sme hospitalizovali 1.934 detských pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 8 dní.  Od júla 2008 Magna prevádzkuje v Chey Chumneas nemocnici ambulantnú starostlivosť pre pediatrických pacientov, kde sme v roku 2009 vykonali 15.257 lekárskych prehliadok.

MAGNA vo všetkých svojich programoch dbá na domácu starostlivoť o pacienta, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom Home-Based Care návštev našimi terénnymi pracovníkmi. V roku 2009 Magna spolu vo všetkých programoch vykonala 8.320 domácich návštev.

STAROSTLIVOSŤ O SIROTY

MAGNA takisto poskytovala komplexnú starostlivosť 48 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch sirotincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo prevádzkujeme. Vzdelávacie centrum pre HIV/AIDS deti v Phnom Penh pravidelne navštevovalo 72 detí.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Kam smerujú Vaše peniaze