MAGNA Deti v núdzi

Financovanie

Magna Deti v núdzi (MAGNA) považuje transparentnosť a efektivitu pri realizácii svojich aktivít a pri nakladaní s  finančnými prostriedkami za najdôležitejšie princípy pri svojej práci. Od svojho vzniku minimalizuje administratívne náklady a náklady spojené so získavaním finančných prostriedkov na možné minimum. MAGNA na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. 

MAGNA získava finančné a materiálne prostriedky na svoju činnosť najmä od individuálnych a korporátnych darcov. Na svojich projektoch takisto spolupracujeme s rôznymi nadáciami a niektoré projekty sú financované prostredníctvom partnerstiev s ECHO (Humanitárny program EU) alebo OSN (UNICEF, World Food Program).

  • Magna Darcovia, ktorí pravidelne prispievajú a podporujú naše aktivity finančne, dostávajú každý mesiac správu o vynaložení ich finančných prostriedkov.

Pre transparentnosť našich darcov po celom svete, MAGNA kombinuje účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

MAGNA sa pri svojom vzniku dobrovoľne zaviazala, že bude používať minimálne 80% získaných prostriedkov na výkon projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie. V rokoch 2003 až 2012 sme alokovali minimálne 85% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.

Náklady spojené so získavaním nových darcov, fundraisingové kampane máme v prevažnej väčšine zabezpečené pro bono vďaka našim partnerom (viac v Magna Partneri).

 

MAGNA FINANCIE 2013
Finančnú správu o činnosti Magna Deti v núdzi za rok 2013 nájdete tu:

 

zdroj: Magna Deti v nudzi/Magna Children at Risk - Financial statement 2013

 

Detailnejšie si môžete pozrieť ako MAGNA nakladá so získanými prostriedkami tu:

Kam smerujú Vaše peniaze >>

Reporty aktivít a Výročné správy >>

Kam smerujú Vaše peniaze