MAGNA Deti v núdzi

Zdravotná starostlivosť

Magna Deti v Núdzi považuje zdravie detí i celej populácie za najdôležitejšie a aj preto je kvalitná zdravotná starostlivosť a dostupnosť liečby pre pacientov našou prioritou. Vo svojich projektoch sa orientujeme od očkovacích kampani až po urgentné chirurgické zákroy. Pacientom zabepečujeme prístup k zdravotnej starostlivosti, kvalifikovaný lekársky a zdravotnícky personál, zariaďujeme zdravotnícke zariadenia, dodávame lieky a iné medicínske potreby na kvalitnejšie lekárske ošetrenie.

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Magna Deti v núdzi zdravotnícke projekty sú zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami. Poskytovanie lekárskej a nutričnej pomoci obetiam kríz je pre Magna Deti v núdzi hlavnou prioritou. Magna Deti v núdzi takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej služby a takisto pomáhame obetiam prírodných katastrof.

 

OČKOVACIE KAMPANE

Využitie očkovania je jedným z cenovo najefektívnejších zásahov vo verejnom zdravotníctve. Je však odhadované, že približne 2 milióny ľudí zomrú každý rok na choroby, ktorým mohlo byť zabránené sériou vakcín odporúčaných všetkým deťom Svetovou zdravotníckou organizáciou. V súčasnosti medzi ne patrí DTP (diftéria, tetanus, čierny kašeľ), hepatitída B, Haemophilius influenzae typu b (Hib), BCG (proti tuberkulóze), osýpky, obrna a rotavírus.V krajinách, kde pokrytie očkovaním je všeobecne nízke, sa MAGNA snaží ponúkať rutinné očkovanie všetkým deťom do 5 rokov ako súčasť základného zdravotného programu. Tímy sa často podieľajú na očkovacích programoch veľkého rozsahu. Personál sa snaží zvýšiť povedomie komunity o výhodách očkovania a miesta pre očkovanie sú zriadená v miestach, kde sa komunita stretáva. Typická kampaň trvá medzi dvoma až tromi týždňami a môže dosiahnuť na stovky tisíc ľudí.

 

MENTÁLNA  STAROSTLIVOSŤ

Traumatické udalosti - utrpieť násilie, či byť jeho svedkom, úmrtia milovaných osôb, zničené živobytie - môžu vytvoriť intenzívny strach a hrôzu a pravdepodobne to ovplyvní mentálny stav človeka. MAGNA poskytuje včasnú psychosociálnu podporu obetiam tráum, aby zredukovala možnosť rozvoja dlhodobých psychologických problémov. Psychosociálna starostlivosť sa zameriava na podporu komunít k vytvoreniu si vlastných stratégií zvládania traumy. Poradcovia pomáhajú skupinám hovoriť o ich skúsenostiach a spracovávať ich pocity, tak aby bola obmedzená všeobecná úroveň stresu. Tento prístup podporuje vzájomnú podporu a umožňuje komunite sa znovuobnoviť podľa svojich kultúrnych hodnôt a znovu získať kontrolu nad situáciou, ako náhle je toho schopná. Je doplňovaný individuálnym poradenstvom a psychiatrickou starostlivosťou pre tých, ktorí ju potrebujú.

V terapeutických centrách a centrách doplnkovej výživy sú dobrovoľníci školení, aby sa nielen sústreďovali na podvyživené deti, ale tiež, aby hľadali známky emocionálnej traumy matiek. Najvýrečnejšie príznaky sú u matiek, ktoré už nemajú záujem o svoje deti - nedržia ich a nie sú príliš v kontakte ani počas kŕmenia.

Dobrovoľníci sa snažia obnoviť väzbu medzi matkou a dieťaťom riešením psychosociálnych potrieb matky v konzultačných skupinách alebo pomocou matkám, aby sa vrátili k svojej dennej rutine pred ich vysídlenie, napr. výrobou šiat alebo varením jedál.

Starostlivosť o duševné zdravie je integrálnou súčasťou programov MAGNA zameraných na starostlivosť o HIV/AIDS. Všetci pacienti, ktorí dostávajú ARV liečbu na klinikách a v nemocniciach MAGNA majú prístup k psychosociálnej podpore.

URGENTNÁ POMOC

MAGNA sa primárne sústreďuje na poskytovanie lekárskej starostlivosti, ale v krízových situáciách tímy často distribuujú materiál, ktorý prispieva k psychologickému a fyzickému prežitiu. Takéto položky zahŕňajú oblečenie, deky a prikrývky, prístrešky, prostriedky na čistenie a hygienu, prostriedky na varenie a kúrenie. V mnohých krízových situáciách sú predmety distribuované ako balíčky - balíček na varenie obsahujúci varič, hrnce, taniere, šálky, nože a príbory a kanister takže rodina si môže pripravovať jedlá alebo hygienický balíček s mydlom, šampónom, kefky na zuby, pastou a pracím mydlom, aby sa rodina mohla umývať a prať si oblečenie.

Najchudobnejší bývajú zvlášť zasiahnutí, pretože majú krehké príbytky i životné podmienky. MAGNA poskytuje množstvo odpovedí na túto situáciu: lekársku starostlivosť, napr. chirurgickú, psychologické a nutričné ​​programy. Tieto sú poskytované v existujúcich nemocniciach alebo zriaďovaním dočasných budov v prípade potreby. Môžu byť poskytované predmety ako deky, stany či olej na varenie. Tieto operácie sú pripravované rozsiahlou spoluprácou s národnými činiteľmi a v úvahu sú brané - dôležitosť lokálnych iniciatív a stratégií i obmedzenie medzinárodnej intervencie s ohľadom na čas, kvalitu a trvanie. 

Magna Deti v núdzi disponuje zdravotníckym tímom lekárov a zdravotných sestier schopných zasahovať v rámci humanitárnej katastrofy všade na svete, a ktorí podľa potrieb pozostáva zo všeobecných chirurgov, plastických chirurgov, traumatológov, ortopédov, anesteziológov, operačných sestier a logistických pracovníkov.

 

ZDRAVIE ŽIEN A NOVORODENCOV

MAGNA si stanovila redukciu materskej úmrtnosti a chorobnosti za jednu zo svojich operačných priorít a implementuje efektívne stratégie k zlepšovaniu prítomnosti školeného personálu u pôrodov, zabezpečovanie dostupnosti kvalitnej pôrodnej pohotovostnej starostlivosti a motivovanie žien k pôrodom v zdravotníckych zariadeniach.

MAGNA zaviedla mobilné kliniky v kombinácii so systémami referovanie pacientov na identifikáciu žien s komplikáciami a ich prevoz v nutných prípadoch do zariadenia či nemocnice, kde môžu dostať zodpovedajúcu starostlivosť. Tieto sú zavedené v Nikarague, Keni a Južnom Sudáne. Modely používané MAGNA k zvládaniu materskej úmrtnosti a chorobnosti berú do úvahy všetky aspekty reprodukčného zdravia. 

Niekoľko prenatálnych návštev je doporučených na pokrytie potreby zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva a na identifikáciu potenciálne komplikovaných pôrodov. Poradenstvo o plánovanom rodičovstve je poskytované ako súčasť popôrodnej starostlivosti a tiež informácie a osveta o sexuálne prenosných chorobách. MAGNA kombinuje diagnózy a efektívnu liečbu sexuálne prenosných chorôb s informačnými stretnutiami zahŕňajúcimi informácie o dostupnosti testovania na HIV, používanie kondómov a aktívne vysledovanie partnerov. Špeciálna pozornosť je sexuálne prenosným chorobám venovaná pri prenatálnych konzultáciách MAGNA, službách plánovaného rodičovstva a v systéme starostlivosti o obete znásilnenia. 

MAGNA sa zameriava na zdravie žien a redukcii materskej a detskej úmrtnosti v Keni, Demokratickej republike Kongo, Južnom Sudáne, Nikarague, Kambodži a Vietname.

 

SEXUÁLNE NÁSILIE

MAGNA poskytuje zdravotnú starostlivosť, starostlivosť k prevencii sexuálne prenosných infekcií a psychologickú, sociálnu a právnu podporu pacientom, ktorí utrpeli sexuálne násilie. V prostrediach, kde je výskyt sexuálneho násilia vyšší, napríklad v zónach konfliktov alebo utečeneckých či vysídleneckých táboroch sa terénne tímy starajú o ľudí, ktorí sexuálne násilie zažili. Personál pracuje v komunite na zvýšenie povedomia o probléme sexuálneho násilia, informuje ich o starostlivosti poskytovanej MAGNOU a šíri sociálnu a psychosociálnu podporu.

Pre MAGNA riešenie prípadov obetí znásilnenia a iných prípadov sexuálneho násilia zahŕňa lekársku starostlivosť a podanie profylaktickej liečby proti HIV/AIDS, ktorá je efektívna len ak ju osoba dostane do 72 hodín od útoku, tiež podáva profylaxiu proti tetanu a ďalším sexuálne prenosným chorobám vrátane hepatitídy B. Ďalej môžu pacientky tiež dostať núdzovú antikoncepciu, ak sa dostanú k starostlivosti do 120 hodín po znásilnení.

MAGNA tiež ponúka paralelnú psychologickú a sociálnu podporu. Osobitný program je poskytovaný v Demokratickej republike Kongo a na Haiti.

 

INFEKČNÉ OCHORENIA

Magna Deti v núdzi si okrem primárnej lekarskej starostlivosti kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, TBC, cholera, malária, horúčka Dengue a iné.


Kam smerujú Vaše peniaze